Treść licencji

Umowa licencyjna dla oprogramowania "Menedżer Licencji" i wszystkich jego składników.

Uwaga. Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej, zwanej dalej Licencją, która stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej Użytkownikiem i Autorem. Licencja określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Autora i Użytkownika. Zainstalowanie oprogramowania na komputerze oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszej Licencji.

Wersja testowa programu pozwala pracować 14 dni, w tym łączyć się z 5 stanowiskami. Po upływie okresu testowego oprogramowanie należy usunąć z komputerów lub dokonać zakupu pełnej wersji programu.

Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim i o ochronie praw własności intelektualnej.

1. Autor jest wyłącznym właścicielem Programów, w tym praw autorskich do Programów.

2. Autor przekazuje kopię Programów Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programów zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym.

3. Programy mogą być używane tylko na takiej ilości stanowisk komputerowych jaka została określona w umowie kupna programu.

4. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać Programów, jego kopii lub numeru seryjnego osobom trzecim.

5. Przekazywanie praw użytkowania Programu jest dopuszczalne tylko przy jednoczesnym przekazaniu Licencji i jej akceptacji przez nowego Użytkownika, przekazaniu oryginalnej wersji Programów i powiadomieniu o tym fakcie Autora.

6. Zabroniona jest dekompilacja, deasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programów, a także wykorzystanie Programów lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programów do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych aktualizacji Programów w okresie dwóch lat licząc od daty zakupu.

8. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programów, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programów.

9. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programów.

10. W przypadku naruszenia postanowień tejże Licencji, Autor ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.
ML 1.4.1.19 w dziale download

Nowy Show_SN
numery seryjne Windows i MS Office

Promocja w CRO!

Polecamy inne nasze programy.

Powiadom znajomego